Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Verschil tussen systematisch en niet-systeemrisico

Er zit altijd een risico in elke investering, zoals aandelen of obligaties. De twee belangrijkste componenten van risico-systematisch risico en niet-systatisch risico, die bij gecombineerde resultaten een totaal risico vormen. Het systematische risico is het gevolg van externe en oncontroleerbare variabelen, die niet specifiek voor de industrie of veiligheid zijn en de hele markt beïnvloeden, leidend tot de schommeling van de koersen van alle effecten.

Aan de andere kant verwijst niet- systatisch risico naar het risico dat voortkomt uit gecontroleerde en bekende variabelen, die specifiek zijn voor de industrie of de beveiliging.

Systematisch risico kan niet worden geëlimineerd door diversificatie van de portefeuille, terwijl de diversificatie nuttig blijkt om niet-systeemrisico's te vermijden. Lees volledig over dit artikel om meer te weten over de verschillen tussen systematisch en niet-systeemrisico.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingSystematisch risicoOnsystematisch risico
BetekenisSystematisch risico verwijst naar het gevaar dat verbonden is met de markt of het marktsegment als geheel.Niet-systatisch risico verwijst naar het risico dat is verbonden aan een bepaalde beveiliging, bedrijf of industrie.
Natuurniet te beheersente controleren
FactorenExterne factorenInterne factoren
beïnvloedtGroot aantal effecten op de markt.Alleen bepaald bedrijf.
TypesRenterisico, marktrisico en koopkrachtrisico.Bedrijfsrisico en financieel risico
BeschermingAsset allocatieDiversificatie van de portefeuille

Definitie van systematisch risico

Met de term 'systematisch risico' bedoelen we de variatie in het rendement op effecten, die ontstaat als gevolg van macro-economische factoren van het bedrijfsleven, zoals sociale, politieke of economische factoren. Dergelijke schommelingen houden verband met de veranderingen in het rendement van de gehele markt. Systematisch risico wordt veroorzaakt door de veranderingen in het overheidsbeleid, natuurrampen zoals natuurrampen, veranderingen in de nationale economie, internationale economische componenten, enz. Het risico kan leiden tot een daling van de waarde van beleggingen gedurende een periode. Het is onderverdeeld in drie categorieën, die worden uitgelegd als onder:

 • Renterisico : risico veroorzaakt door de fluctuatie van de rente of rente van tijd tot tijd en beïnvloedt rentedragende effecten zoals obligaties en obligaties.
 • Inflatierisico : Alternatief gekend als koopkrachtrisico omdat het de koopkracht van een persoon nadelig beïnvloedt. Dergelijk risico ontstaat door een stijging van de productiekosten, de stijging van de lonen, enz.
 • Marktrisico : het risico beïnvloedt de prijzen van een aandeel, dat wil zeggen dat de prijzen gedurende een periode samen met andere aandelen op de markt consistent stijgen of dalen.

Definitie van niet-systeemrisico

Het risico dat ontstaat als gevolg van fluctuaties in het rendement van de beveiliging van een bedrijf als gevolg van de micro-economische factoren, dat wil zeggen factoren die in de organisatie bestaan, staat bekend als niet-systeemgebonden risico. De factoren die een dergelijk risico met zich meebrengen, hebben betrekking op een bepaalde beveiliging van een bedrijf of een bedrijfstak, en zijn dus alleen van invloed op een bepaalde organisatie. Het risico kan door de organisatie worden vermeden, indien nodig maatregelen worden genomen in dit verband. Het is opgedeeld in twee categorieën bedrijfsrisico's en financiële risico's, uitgelegd als onder:

 • Bedrijfsrisico: risico inherent aan de effecten, kan het bedrijf wel of niet goed presteren. Het risico dat een bedrijf onder het gemiddelde presteert, wordt een zakelijk risico genoemd. Er zijn enkele factoren die bedrijfsrisico's veroorzaken, zoals veranderingen in overheidsbeleid, de toename van concurrentie, verandering in smaak en voorkeuren van de consument, ontwikkeling van vervangende producten, technologische veranderingen, enz.
 • Financieel risico : ook bekend als hefboomrisico. Wanneer de kapitaalstructuur van de onderneming verandert, komt dit neer op een financieel risico. De debt-equity ratio is de uitdrukking van een dergelijk risico.

Belangrijkste verschillen tussen systematisch en niet-systatisch risico

De basisverschillen tussen systematisch en niet-systeemrisico zijn te vinden in de volgende punten:

 1. Systematisch risico betekent de mogelijkheid van verlies in verband met de gehele markt of het gehele marktsegment. Niet-systatisch risico betekent risico verbonden aan een bepaalde sector of beveiliging.
 2. Het systematische risico is onbeheersbaar, terwijl het niet-systeemrisico controleerbaar is.
 3. Systematisch risico ontstaat door macro-economische factoren. Aan de andere kant ontstaat het niet-systatische risico als gevolg van de micro-economische factoren.
 4. Systematisch risico beïnvloedt een groot aantal effecten op de markt. Omgekeerd heeft het niet-systeemrisico gevolgen voor effecten van een bepaald bedrijf.
 5. Systematisch risico kan op verschillende manieren worden geëlimineerd, zoals hedging, asset allocation, in tegenstelling tot niet-systeemrisico dat kan worden geëlimineerd door portefeuillediversificatie.
 6. Het systematische risico is onderverdeeld in drie categorieën, namelijk het renterisico, het marktrisico en het koopkrachtrisico. In tegenstelling tot het niet-systeemrisico, dat is onderverdeeld in twee categorieën bedrijfsrisico's en financiële risico's.

Conclusie

Het omzeilen van systematische en niet-systeemrisico's is ook een grote taak. Omdat externe krachten betrokken zijn bij het veroorzaken van systematische risico's, zijn deze onvermijdelijk en oncontroleerbaar. Bovendien beïnvloedt het de hele markt, maar kan het worden beperkt door middel van afdekking en asset-allocatie. Aangezien het niet-systeemrisico wordt veroorzaakt door interne factoren, kan het gemakkelijk worden gecontroleerd en vermeden, tot een groot deel door portefeuillediversificatie.

Top